Jabber:

cipulsa@jabb.im /  cipulsa@jabber.ru / trx@i.cipulsa.com / trxcipulsa@jabberix.com


Reply Sukses:

SUKSES isi 5 ke 085712345678 SN: 01825100010663181771. Saldo: 2.975.201-5.800=2.969.226 CiPulsa: Server Jujur & Amanah TRX Lanjut… @31/12/19 21:27:59


Reply Gagal:

GAGAL isi 25 ke 085712345678 , Ket: Cek No. Tujuan. Saldo: 2.224.985 CiPulsa: Server Jujur & Amanah TRX Lanjut… @31/12/19 21:03:20